|   | 

AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARI


Yazar : Editör: Doç. Dr. Çağrı Erhan - Deniz Senemoğlu
Çeviren :
Türü : Siyaset
Baskı Tarihi : Nisan 2011
Baskı Sayısı :
Ebat : 16*24
Sayfa : 288
ISBN : 978-975-8752-45-4
Fiyatı : 27.50 TL

Değerli Okurlar,
İlk basımını 2007’de yaptığımız Avrupa Birliği Politikaları kitabını, Avrupa Birliği’ndeki yeni gelişmeleri ve Antlaşmaları da içine alacak şekilde tüm yazarlarımız yeniden güncellediler. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) olarak, geride bırakmış olduğumuz akademik öğretim faaliyetimizin bugünü ve geleceği açısından çok önemsediğimiz bir çalışmayı yeniden tamamlayarak sizlerin dikkatine ve faydanıza sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Merkez olarak, yirmi yıldır Avrupa Bütünleşmesi üzerine temel eğitim ve uzmanlık eğitim programları düzenlemekteyiz. Geride bıraktığımız yıllar süresince, Avrupa Birliği’nin kurumları, kuralları, müktesebatı ve daha pek çok konuda, kamu ve özel sektör çalışanları yanında, sivil toplum kuruluşları, lisansüstü eğitim gören öğrenciler gibi toplumumuzun çok geniş bir insan kaynakları yelpazesinin içinde yer alan çok sayıda kişiyi programlarımıza kabul ettik. Birbirini kesintisiz olarak takip eden eğitim programları boyunca, Avrupa Birliği üzerine gerek temel gerek güncel bilgileri, değerli öğretim üyelerimiz yanında, kamu ve özel sektör çalışanlarının uzmanlık alanlarından aktardıkları deneyim ve bilgileriyle kursiyerlerimize sunduk. Tabii ki, sadece ders vermekle yetinmeyerek, konferanslar, paneller, forumlar düzenlemek suretiyle programlarımızı daha da zenginleştirdik.

Bütün bu akademik faaliyetlerimizi, uzun bir süreden beri ve tıpkı eğitim programlarımız gibi kesintisiz olarak sürdürmekte olduğumuz akademik yayın faaliyetlerimizle destekliyoruz. Avrupa Birliği konusunda yapılan bilimsel makalelere açık olan “Ankara Avrupa Çalışmaları” isimli hakemli bilimsel dergimizle, Avrupa Birliği hakkında Türkiye’deki, Avrupa Birliği’ndeki, Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerindeki çeşitli gelişmeleri sizlere aktarabiliyoruz. Dergimiz yanında, yine düzenli olarak çıkarmakta olduğumuz “ATAUM e-Bülten” isimli yayınımızla, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği–Türkiye ilişkileri hakkında çeşitli gelişmeleri izlemenizi ve öğrenmenizi sağlıyoruz. Dergi ve e-bülten dışında ayrıca, broşürler, panel kitapçıkları ve kitaplar da yayınlıyoruz.

Kitabımızın, ATAUM programlarında önemli bir boşluğu ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Bu kitapla birlikte, hem programlarımıza gelerek ders veren değerli öğretim üyelerimizden öğrendiğiniz Avrupa Birliği politikalarına yönelik temel bilgileri daha sağlıklı alma ve çalışma olanağına kavuşmuş olacaksınız.

Bu kitap içinde, AB katılım müzakerelerindeki fasıllar doğrultusunda, ortak ticaret politikası, rekabet hukuku ve politikası, ortak tarım ve balıkçılık politikaları, ortak vergi politikası ve Türkiye’nin uyumu, bölgesel politika, AB eğitim politikaları ve Topluluk programları, çevre politikası, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası yer almaktadır. Makale sıralaması ve kitabın sonundaki yazarlarımızın özgeçmişleri alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Kitabımızın ilk bölümünde, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sayın Sevinç Atabay, AB Eğitim Programlarının oluşumu, tarihçesi ve amaçlarını, Türkiye’nin bu programlara katılımını ve son durumu değerlendirmektedir.

İkinci bölümde, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Nurettin Bilici, Türkiye’nin AB’ne katılım müzakerelerinde 16. başlığı oluşturan Avrupa Birliği’nde Ortak Vergi Politikasını ve Türkiye’nin uyumu sürecini, vergi yükü ve dağılımı, AB ortak vergi politikasının temel ilkeleri, vergi teşvikleri, vergi uyumlaştırması ilkelerinden oluşan 4 ana başlık altında değerlendirmektedir.

Üçüncü bölümde, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalında görevli Sayın Dr.Tolga Candan, Avrupa Birliği’nin bölgesel politikasını, bu çerçevede dağıtılan yapısal fonları, bu politikanın amaç ve araçlarını, bu politikanın geleceğini özetleyerek vermektedir. Dördüncü bölümde, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Sayın Dr.Bülent Duru, AB Çevre Politikası’nın oluşumunu, ortak bir çevre politikasına neden gereksinim duyulduğunun sebeplerini, bu politikanın gelişimini, çevre eylem programlarını, çevre ile ilgili AB kurumlarını, çevre politikasının uygulama araçlarını ve son olarak Türkiye’de çevre yönetiminin AB’ne uyumunu incelemektedir.

Beşinci bölümde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof.Dr.Gülcan Eraktan, Avrupa Topluluğu’nun, kuruluş aşamasından başlayarak en önemli ve kapsamlı, ona bağlı olarak da en karmaşık ve tartışmalı ortak politikalarının başında gelen Ortak Tarım Politikasını ve OTP’nin oluşturulmasından çok daha sonraki tarihlerde ortaya çıkan Ortak Balıkçılık Politikasını, amaçları, ilkeleri, oluşum ve gelişimlerini ayrıntılarıyla vermektedir. Altıncı bölümde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof.Dr.Sevilay Kahraman, Haziran 1999 Köln Avrupa Birliği Konseyi’nce oluşturulan ve kuruluşundan bu yana geçen 7 yıl boyunca Avrupa içi ve dışı çevrelerde artan bir ilgi ve tartışma odağı olan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın tarihsel gelişim sürecini, Avrupa siyasi bütünleşme sürecine koşut olarak ele almış ve Soğuk Savaştan günümüze dek AB üye devletleri arasında güvenlik ve savunma alanında süregelen işbirliği ve bütünleşme çabaları-dış politika bütünleşmesinden olabildiğince ayrı tutarak-üzerinde durarak anlatmaktadır. Çalışmada, başta NATO olmak üzere, Avrupa güvenlik düzeninde Soğuk Savaş sonrası yaşanan dönüşüm daha arka planda verilmiştir.

Yedinci bölümde, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Yrd.Doç.Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz, Temel ilkelerinden biri piyasa ekonomisinin varlığı ve işlerliği olan Avrupa Birliği hukuk sisteminde, Rekabet Hukuku ve Politikasının amaçlarını, işleyişini ve kaynaklarını dikkatinize sunmaktadır. Son bölümde, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, AB Dairesi Eski Başkanı Sayın Derya Sevinç, AB Ortak Ticaret Politikasının kapsamını, hukuki çerçevesini, AB’nin genişleme ve derinleşme süreçlerinde edinmiş olduğu deneyim sonucunda ortak ticaret politikası araçlarının zaman içerisinde farklılaşmasını ve Kurucu Antlaşmalarla getirilen düzenlemeleri, Topluluğun üçüncü ülkelerle olan ticaretinde ithalatında ortak kuralları ve başvurulan koruma tedbirlerini, Topluluğun ortak dış ticaret politikasında ihracatla ilgili mevzuatı ve üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerini anlatmaktadır.

Yayınımızı sonraki yıllarda da geliştirerek sürdürme arzusundayız. Muhakkak ki, Avrupa Birliği–Türkiye ilişkileri çerçevelerinde önümüzdeki yıllarda görülecek, yaşanacak her gelişme, mevcut bilgilerin artması yanında yeniden gözden geçirilmesi sonucunu doğuracaktır.

Avrupa Birliği gelişmeleri ve Avrupa Birliği’yle ilişkilerimiz, uzun süredir Türk insanının yaşamında ve Türk kurumlarında önemli yer tutuyor. Ülkemiz gündeminin her zaman üst sıralarında yer alıyor ve Birliğe üye olma gayretlerimiz nedeniyle gelecekte de üst sıralarda yer alacak. Bu nedenle, Birlik üzerine temel bilgilerimiz ne kadar iyi ve sağlıklı olursa, konuyla ilgili gelişmeleri takibimiz, değerlendirmelerimiz o kadar sağlıklı olacak. Doğru bilgi ve değerlendirme, içine girmiş olduğumuz üyelik müzakereleri sürecinde daha da önem kazanmıştır.

ATAUM çalışanları olarak, bu kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan, değerli zamanlarından fedakârlık ederek kitap projesinin hayata geçirilmesini mümkün hale getiren tüm değerli hocalarımıza teşekkür eder, çıkarmış olduğumuz kitabın sizlerce de beğenilmesini umar, siz değerli okuyucularımıza da çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Cebeci
Nisan 2011Etiket:

İmaj Yayınevi
Fakülteler Mah. Dirim Sk. 23/1 06590 Cebeci/ANKARA
T: 0 312 363 54 14 | F: 0 312 363 09 91
W: www.imajyayinevi.com | E: bilgi@imajyayinevi.com
+90 312 473 79 63